Svenskspråkig skönlitteratur i Finland

SLS övertar Delegationen för den svenska litteraturens främjande. Administrationen av de statsfinansierade stöd som Delegationen för den svenska litteraturens främjande beviljar har från och med 1.1.2018 övergått från FILI till Svenska litteratursällskapet.

Delegationen för den svenska litteraturens främjande beviljar stöd till förlag för tryckning av svenskspråkiga skön- och facklitterära verk som ges ut i Finland samt för översättning av finskspråkig skön- och facklitteratur till svenska. Verket ska ges ut i Finland.

Det finns två ansökningsperioder per år:
Första ansökningsomgången börjar 1.4 och slutar 1.5.
Andra ansökningsomgången börjar 1.10. och slutar 1.11.
Den digitala ansökningsblanketten och närmare information om ansökningsförfarandet finns på SLS webbplats.

OBS! Alla stöd som är beviljade före 1.1.2018 administreras av FILI. Stödet utbetalas när kontraktet om statsunderstöd har undertecknats och fyra (4) ex av den färdiga boken har mottagits av: FILI, P.O.Box 259, 00171 Helsingfors.

För frågor om nya ansökningar 2018 vänligen kontakta .

För frågor gällande alla stöd beviljade före 1.1.2018 vänligen kontakta Johanna Pitkänen