Piia Leino: ‘Taivas’ sold to Bulgaria

Perseus has bought the Bulgarian rights to Piia Leino’s Taivas from Helsinki Literary Agency.