Finlands litteraturexport fortsatte växa

Värdet på Finlands litteraturexport ökade och slog med sina 3,71 miljoner euro nytt rekord 2019. Det framgår av utredningen som Center för litteraturexport FILI beställt och som följt litteraturexportens värdeutveckling från och med 2011. Denna gång var ökningen hela 18 % jämfört med föregående år.

Barn- och ungdomslitteraturens andel av litteraturexporten ökade och stod för över hälften av exportinkomsterna (53 %). Jämfört med föregående år ökade även skönlitteraturens andel av de totala intäkterna något medan facklitteraturens andel minskade.

Eftersom antalet sålda titlar är begränsat kan den årliga variationen i fördelningen mellan litteraturslag rentav förklaras av en enda boks försäljningsframgångar. Trots svängningarna har barn- och ungdomslitteraturen behållit en stark position i flera år.

Det engelskspråkiga marknadsområdet stod för hela en femtedel av bruttoinkomsterna. Det är resultatet av långsiktigt arbete och exportsatsningar mot just USA och Storbritannien. Denna marknad är betydande både sett till läsarantalet och de ekonomiska effekterna och därför eftersträvansvärd.

Bruttoinkomsterna från litteraturexporten är uppdelade i förskott och royalties, och även de senare nådde en ny rekordnivå. ”Det finns anledning att glädja sig åt royaltyökningen, för den vittnar om att finländska böcker säljer i utlandet, vilket är helt avgörande för en fortsatt litteraturexport. Dessutom visar den engelskspråkiga marknadens höga andel av inkomstbildningen att vår litteratur klarar sig även på denna marknad som anses vara svår”, säger Tiia Strandén, direktör för Center för litteraturexport FILI.

Värdet på Finlands litteraturexport (3,71 miljoner euro 2019) enligt utredningens mätning visar bara en del av den totala exporten, för flera finländska författare med framgångar i utlandet representeras av utländska agenturer vars siffror inte framgår i utredningen av finländska aktörer. Den verkliga summan kan med andra ord vara minst dubbelt så stor.

De uppmätta exportinkomsterna har nästan tredubblats i jämförelse med tiden för mätningarnas början 2011. ”Nu är det också viktigt att se hur vi kan upprätthålla den höga nivå som exporten legat på de senaste åren”, påpekar Strandén.

Utredningen har gjorts av Katri Salmenoja på uppdrag av Center för litteraturexport FILI.

Mer information:
Tiia Strandén, direktör, tfn. +358 (0)40 5820 975,
Silja Hakulinen, informatör, tfn +358 (0)40 534 7526,