Litteraturexportens värde rasade inte trots pandemin

Värdet på Finlands litteraturexport uppnådde under 2020 det näst bästa resultatet under sin mätningshistoria. Pandemin som prövat världen påverkade inte litteraturexporten på ett avgörande vis, trots att utgivningen av böcker sköts upp i många länder på grund av den rådande situationen. Den finska litteraturexportens värde 2020 var nästan 3,6 miljoner euro, en minskning på bara 4 procent mot året dessförinnan.

Enligt en utredning beställd av FILI – Center för litteraturexport har den övergripande siffran inte ändrats kraftigt, men den varierar mellan olika litteraturslag. Nästan hälften av exportinkomsterna (48 %) utgjordes av skönlitteratur, som under denna mätperiod passerade barn- och ungdomslitteraturen (40 %). De totala siffrorna är dock i en storleksordning där svängningarna förklaras av enskilda böckers framgångar.

Översättningsrättigheter för finsk litteratur såldes till närmare 50 länder under fjolåret. Merparten av bruttoinkomsterna, nästan en tredjedel (32 %), härrörde dock från den engelskspråkiga världen. Det visar på ett mycket konkret vis på den engelskspråkiga förlagsvärldens betydelse och på varför man velat satsa på den: marknaden är betydande både till läsarkårens storlek och sin ekonomiska betydelse, vilket gör den eftersträvansvärd.

Samtidigt visar siffrorna hur penningströmmarna utgörs av relativt små bäckar, för de fem största språkområdena bildar över hälften av inkomsterna medan alla andra länder tillsammans omfattar hela 44 %.

Litteraturexporten har professionaliserats under de senaste tio åren och exportinkomsterna har stabiliserats vid det tredubbla av vad de var i början av mätperioden (2011). Den verkliga siffran är emellertid avsevärt högre, för utredningen innefattar inte uppgifter om de många finländska författare som företräds av en utländsk agent.

”Vårt nästa mål är förstås att öka inkomstflödet från vår litteraturexport till en ny nivå. Dagens läge har uppnåtts genom målmedvetet arbete, så det finns inga hinder för att vi skulle kunna femdubbla dagens försäljning. Det kräver statliga satsningar, en vilja hos bokbranschen att satsa på export och resurser åt våra agenturer”, beskriver Tiia Strandén, direktör för FILI – Center för litteraturexport.

Utredningen Litteraturexportens värde 2020 har gjorts av Katri Salmenoja på uppdrag av Center för litteraturexport FILI.

https://fili.fi/wp-content/uploads/2021/10/FILI_Selvitys-2020_FIN.pdf

Mer information:
Tiia Strandén, direktör, tfn. +358 (0)40 5820 975,
Silja Hakulinen, informatör, tfn +358 (0)40 534 7526,