Näytekäännöstuki

Näytekäännöstukiohjelman tarkoituksena on edistää suomalaisen kirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista ulkomailla. Tavoitteena on löytää käännettävälle teokselle ulkomainen kustantaja.

Kuka voi hakea näytekäännöstukea?

Suomalaiset ja ulkomaiset kustantajat ja kirjallisuusagentit voivat hakea näytekäännöstukea suomen, suomenruotsin tai saamen kielestä suoraan muille kielille käännettävien, Suomessa julkaistujen teosten näytekäännöksiin.

Tukea voivat saada myös hyvin suunnitellut ja perustellut vientihankkeet, joiden tavoitteena on löytää teokselle ulkomainen kustantaja ja joilla on potentiaalia laajentaa nykyistä kirjallisuusviennin kenttää pysyvästi. Etusijalla ovat englanninkieliset näytekäännökset ja hankkeet, jotka kattavat enemmän kuin yhden teoksen tai yhden kielialueen. Hakijalla tulee olla valtuudet edustaa kirjan käännösoikeuksia ja valmiudet käydä tarjous- ja sopimusneuvottelut ulkomaisen kustantajan kanssa.

Milloin tukea voi hakea ja milloin tukipäätökset tehdään?

Hakuaika on jatkuva. Vuoden 2021 hakemusten käsittelyajat ovat maaliskuussa, toukokuussa, syyskuussa ja marraskuussa. Kyseisen kuun alkuun mennessä lähetetyt hakemukset huomioidaan.

Huomatkaa: hakekaa tukea hyvissä ajoin etukäteen seuraavan kauden kirjoille. Tukea myönnetään niin kauan kuin siihen korvamerkittyä vuotuista rahoitusta on jäljellä.

Kaikki hakijat saavat tiedon tukipäätöksistä sähköpostitse. Myönteisen tukipäätöksen saaneille postitetaan valtionavustuslain edellyttämä sopimus allekirjoitettavaksi.

Kuinka paljon tukea voi hakea?

Tuen määrä perustuu kääntäjän palkkioon ja valmiin näytekäännöksen pituuteen (merkkimäärään). Jos valmis näytekäännös on olennaisesti lyhyempi kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, pidättää FILI oikeuden arvioida tuen määrä uudelleen.

Näytekäännöstukea voi hakea vain kääntäjän palkkioon. Näytekäännöstukea ei myönnetä koko teoksen kääntämiseen, mikä on hyvä ottaa huomioon esim. lasten kuvakirjojen kohdalla. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mikäli kääntäjä on kääntänyt koko teoksen.

FILIn rahoitus on aina vain osa kääntäjän palkkiota.

Kaikkiaan näytekäännöstukea myönnetään vuosittain noin 25 000 euroa.

Mitkä ovat tuen myöntämisen perusteet?

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota käännöshankkeen merkittävyyteen: käännettävän teoksen kirjalliseen laatuun ja kääntäjän ammattitaitoon.

Käännöstukea myönnetään edellyttäen, että

  • tuen hakija on hakemuksessaan perustellut näytekäännöksen tarpeellisuuden (miksi juuri tällä kirjalla katsotaan olevan kansainvälistä potentiaalia) ja esittänyt suunnitelman sen käytölle (miten ja kenelle kirjaa ja näytekäännöstä markkinoidaan)
  • kääntäjä kääntää omalle äidinkielelleen
  • kääntäjällä on käännöskokemusta sekä sen genren kääntämisestä, jota käännöstukihakemus koskee (kauno- tai tietokirjallisuus) että kyseisen lähdekielen kääntämisestä
  • käännös tehdään siitä kielestä, jolla teos on alun perin julkaistu.

Mitä kirjallisuuden lajeja tuki koskee?

Tuettavia kirjallisuuden lajeja ovat proosa, runous, lasten- ja nuortenkirjallisuus, painettu näytelmäkirjallisuus ja sarjakuvat.

Tietokirjallisuuden osalta tuetaan yleistä tietokirjallisuutta sekä esseitä ja muistelmia. Tietokirjan osalta voidaan tukea näytekäännöksen lisäksi myös synopsiksen sekä sisällysluettelon kääntämistä.

Näytekäännöstuki ei koske tutkimuskirjallisuutta (tieteelliset ja akateemiset julkaisut, väitöskirjat), hakuteoksia (mm. sanakirjat, käsikirjat), oppaita (esim. keittokirjat, self help -kirjat, käsityökirjat, harrastekirjat) eikä oppimateriaaleja.

Mitä liitteitä tarvitaan?

Hakemukseen on liitettävä linkki kääntäjän profiiliin Kääntöpiirissä.

Jos kääntäjä ei ole Kääntöpiirissä, hakemukseen on liitettävä kääntäjän ajantasainen ansioluettelo, josta ilmenee kääntäjän kokemus kauno- tai tietokirjallisuuden kääntämisestä, kielitaito (miten kääntäjä on hankkinut suomen, ruotsin tai saamen kielen taitonsa) ja alaan liittyvä koulutus.

Milloin näytekäännöstuki maksetaan?

Näytekäännöstuki maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille, kun näytekäännöstuen saaja on lähettänyt FILIin valmiin näytekäännöksen sähköisessä muodossa. Näytekäännöksessä tulee mainita FILIn myöntämä tuki.

Tuen maksamisen edellytyksenä on, että näytekäännöstuen saaja on palauttanut FILIn lähettämän, valtionavustuslain edellyttämän sopimuksen allekirjoitettuna FILIin.

Kuinka kauan tuki on voimassa?

Myönnetty näytekäännöstuki on voimassa 6 kuukautta eli valmis näytekäännös tulee lähettää FILIin viimeistään 6 kuukauden kuluttua tuen myöntämisestä. Myöntämispäivä käy ilmi valtionavustussopimuksesta.

Mitä valtionavustussopimus edellyttää?

Näytekäännöstuen saaja sitoutuu käyttämään näytekäännöstuen siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Jos näytekäännöstukea ei ole käytetty ohjeiden mukaisesti, peritään jo maksettu tuki takaisin.

Jos käännöshanke peruuntuu, viivästyy tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen tai käännöstukipäätöksen jälkeen, esimerkiksi jos kääntäjä vaihtuu, on näytekäännöstuen saajan viipymättä ilmoitettava asiasta FILIin (). Jos näytekäännöstä ei ole toimitettu FILIIn 6 kuukauden kuluessa tuen myöntöpäivästä, tuki peruuntuu automaattisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa FILIn tukiohjelmia.