Förlag och litterära agenter kan söka provöversättningsstöd för att underlätta sitt försäljningsarbete.

Även välplanerade exportprojekt från andra sökande kan beviljas stöd, om de syftar till att finna ett utländskt förlag åt en bok och har bred potential (mer än en bok eller ett språkområde). Engelskspråkiga provöversättningar har företräde.

Den sökande ska ha befogenhet att representera bokens översättningsrättigheter och beredskap att bedriva anbuds- och avtalsförhandlingar med förlag.

Stöd kan beviljas för provöversättningar av böcker utgivna i Finland skrivna på finska, finlandssvenska eller samiska.

Ansökningarna behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdag: 1 maj och 1 november. Endast ansökningar inlämnade innan den aktuella månadens början beaktas.

Obs: Ansök i god tid för nästa säsongs böcker. Stödet beviljas så långt som den öronmärkta årliga finansieringen räcker.

Alla sökande informeras om stödbesluten via mejl. Ett avtal skickas per post till dem som fått ett positivt stödbeslut för signering i enlighet med statsunderstödslagens krav.

Om översättningsprojektet ställs in, fördröjs eller förändras avsevärt efter att ansökan lämnats in eller stöd beviljats (exempelvis vid byte av översättare eller om provöversättningen är avsevärt kortare än väntat) måste provöversättningsstödets mottagare utan dröjsmål meddela FILI (). Om provöversättningen inte kommit FILI tillhanda inom 6 månader från stödets beviljande, dras stödet automatiskt tillbaka. Om den färdiga provöversättningen är avsevärt kortare än vad som uppgivits i ansökan, förhåller sig FILI rätten att omvärdera stödets storlek.

FILIs stödprogram finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.