Kustantajat ja kirjallisuusagentit voivat hakea näytekäännöstukea myyntityönsä tueksi. Etusijalla ovat englanninkieliset näytekäännökset.

Hakijalla tulee olla valtuudet edustaa kirjan käännösoikeuksia ja valmiudet käydä tarjous- ja sopimusneuvottelut ulkomaisen kustantajan kanssa.

Tukea voi saada Suomessa julkaistujen suomeksi, suomenruotsiksi tai saameksi kirjoitettujen teosten näytekäännöksiin.

Hakemukset käsitellään kahdesti vuodessa: 1.5. ja 1.11.

Maksamme tuen, kun hakija on toimittanut valmiin näytekäännöksen FILIin. Tuen saajan on allekirjoitettava valtionavustussopimus. Tilitiedot ja tarvittavat liitteet toimitetaan FILIn sähköisen tukijärjestelmän kautta. Tuen maksajana näkyy Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Jos käännöshanke peruuntuu, viivästyy tai muuttuu olennaisesti hakemuksen jättämisen tai käännöstukipäätöksen jälkeen (esim. kääntäjä vaihtuu tai näytekäännös on olennaisesti arvioitua lyhyempi), on näytekäännöstuen saajan viipymättä ilmoitettava asiasta. Jos näytekäännöstä ei ole toimitettu FILIIn kuuden kuukauden kuluessa tuen myöntöpäivästä, tuki peruuntuu automaattisesti. Mikäli valmis näytekäännös on olennaisesti lyhyempi kuin mitä hakemuksessa on ilmoitettu, pidättää FILI oikeuden arvioida tuen määrä uudelleen.

FILIn tukiohjelmia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.