FILI erbjuder stöd för översättning av finländsk litteratur. Stödet gäller översättningsarvodet och den sökande är det utländska förlaget. Det finns tre ansökningsomgångar varje år och ansökan görs med ett elektroniskt formulär. Stöd kan även sökas för tryckning av tecknade serier samt bilderböcker för barn.

Stödprogrammen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet samt Nordiska ministerrådet.

Ett utländskt förlag kan söka översättningsstöd för utgivning av finländsk litteratur efter att bokens översättningsrättigheter har köpts och avtalet med översättaren har undertecknats. Översättningsstöd ska sökas i god tid innan bokens utgivning.

Stöd beviljas för översättning av skön- och facklitteratur (allmän facklitteratur), barn- och ungdomslitteratur samt tecknade serier från finska, finlandssvenska och samiska. Översättningen ska ges ut som bok (även e-böcker beviljas stöd), översättningsstöd beviljas alltså inte för översättning av enstaka dikter eller noveller.

Översättning via ett annat språk beviljas endast stöd i undantagsfall och på goda grunder.

Det beviljade stödet omfattar en del av översättningsarvodet, i genomsnitt 50 % och högst 70 %. Stödet utbetalas till förlaget efter bokens utgivning. Om förlaget får annat stöd för översättningskostnaderna kan det minska stödsumman som utbetalas. Böcker som fått stöd från EU-programmet Kreativa Europa kan exempelvis inte beviljas stöd från FILI.

Till ansökan bifogas

  • undertecknat avtal med översättaren samt
  • engelskspråkig information om hur översättararvodet har beräknats och
  • länk till översättarens profil på Kääntöpiiri / översättarens cv som bilaga, där språkfärdighet, utbildning och relevanta översättningar framgår.

Dessutom behöver vi

  • en kopia på avtalet mellan den stödsökande och rättighetsförsäljaren och
  • tryckoffert och en specificerad budget över bokens produktionskostnader (vid ansökan om tryckningsstöd för tecknade serier och bilderböcker för barn).